หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหารเขต ๗   บุคลากรเขต ๗   ติดต่อเรา

 

ประวัติความเป็นมา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗

 

      ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เรื่อง กำหนดกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา ให้เหมาะสมเเละคล่องตัวในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ให้รวมกลุ่มที่มีขนาดเล็ก เเละเเยกกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ จำนวน ๑๔ กลุ่มโรงเรียน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานเเละครอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
      สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ จึงเกิดขึ้นมาโดยเเยกกลุ่ม จากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙ ประกอบด้วย ๖ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร เเละจังหวัดขอนแก่น อดีตมี พระสุนทรธรรมธาดา
ผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. เป็นประธานกลุ่มที่ ๙
      สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ มีพระครูสิริธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดศรีนวล
ผู้จัดการโรงเรียนประภัสสรวิทยา เป็นประธานกลุ่มที่ ๗ ที่ตั้งสำนักงาน วัดศรีนวล ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ ดูเเลโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
๓ จังหวัด ประกอบด้วย ๑. จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖ โรง ๒. จังหวัดเลย จำนวน ๑๕ โรง ๓. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖ โรง รวมทั้งสิ้น ๔๗ โรง
      ปัจจุบัน สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ได้เปลี่บยชื่อเป็น สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานเเละการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เเละสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลงนามโดย สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม