หัวข้อ >> การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขตและโรงเรียน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
  วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
  สถานที่ >> ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ๓๙ ชั้น ๒ วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น