หัวข้อ >> ผู้บริหารเขตและโรงเรียน ของเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตรักษาการประธานเขต ๗
  วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
  สถานที่ >> ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ๓๙ วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น