หัวข้อ >> การประชุมเบญจภาคี Plus สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
  วันที่ >> ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  สถานที่ >>โรงแรมวรัญญารีสอร์ท ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย