ข่าวสารกิจกรรม เขต ๗์์
หัวข้อ >>พิธีปิดม่านบรรจุศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล อดีตรักษาการประธานเขตฯ ๗
วันที่ >> ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> ณ ศาลาหลวงปู่พระราชสารธรรมมุนี วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขตและโรงเรียน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ผู้บริหารเขตและโรงเรียน ของเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตรักษาการประธานเขต ๗
วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒๕๖๔
วันที่ >> ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> เมาน์เทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
หัวข้อ >>การประชุมเบญจภาคี Plus สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
วันที่ >> ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมวรัญญารีสอร์ท ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หัวข้อ >> โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันที่ >> ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนามาตรฐานเเละการประกันคุณภาพ ฯ
วันที่ >> ๑ กันยายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเเรมบายาสิตา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> การประชุมชี้เเจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ >> ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Zoom

หัวข้อ >> การยืนยันตัวตนของ จศป.เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เลย เเละหนองบัวลำภู
วันที่ >> ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet

หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ฯ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔
วันที่ >> ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ประชุมชี้เเจงเเนวทางการจัดทำ SAR
วันที่ >> ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> ประชุมทางไกล Video Conference By Google Meet
หัวข้อ >> ศึกษาดูงานระบบการประคุณคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ >> ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๕ -- ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ >> ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา ตำบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวข้อ >> การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) / ๒๕๖๓
วันที่ >> ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
หัวข้อ >>ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
เเหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ >> ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร เขต ๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ออนไลน์)
วันที่ >> ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบซ่อมเเซม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ >> ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
สถานที่ >> ห้องประชุมสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >> โครงการอบรมยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET เเละ B-NET
วันที่ >> ๒๓ - ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >> การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
วันที่ >> ๒๐ - ๒๒ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หัวข้อ >> โครงการอบรมช่างสิบหมู่สู่ท้องถิ่น กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๒๒ - ๒๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์(วัดธาตุพระอารามหลวง)
ตำบลเเดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันที่ >> ๑๖ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
หัวข้อ >> การประชุมเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ >> ๒ - ๓ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรมเเรมเดอะ เกรซ เรสซิเดนซ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หัวข้อ >> การประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ >> ๓๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
วันที่ >> ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> โรงเรียนพระปริยัตธรรม เเผนกสามัญศึกษา
หัวข้อ >> โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ >> ๒๖ เเละ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
สถานที่ >> Video Conference
หัวข้อ >> โครงการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ >> ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
สถานที่ >> Video Conference