ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕   เอกสารซักซ้อมการจัดทำ ปพ.๒ และปพ.๓
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ปส. ๐๒๐๗/ว๔๘ ด่วนที่สุด การประชุมทางไกล (online) ผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ปส. ๐๒๐๗/๓๙ ด่วนที่สุด การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๓ (ปพ.๑)
๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด เเบบฟอร์มประกอบการเบิก- จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเเพร่ระบาด โควิด-19

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเเละวิธีการการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงเเพร่ระบาด โควิด-19

๗ กันยายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๔

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียน ฯ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๖ ด่วนที่สุด แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๕ ด่วนที่สุด อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด เเบบฟอร์มการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐาน ฯ (E-Citizen) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส ๐๒๐๗/๑๖๐ / ด่วนที่สุด การจัดทําสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๓ / ด่วนที่สุด อนุทิน การศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับเเก้ไข)
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรม เป็นกำลังใจในสถานการณ์โควิด - 19
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๘๕ ประชาสัมพันธุ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูเเละผู้สำเร็จการศึกษา (TEZ)
๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๔๑ / ด่วนที่สุด แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแขํงขันทักษะทางวิชาการงานแข่งขันทักษะวิชาการ
“มหกรรมคุณธรรม นาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๒ / ด่วนที่สุด ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๑๓๒ / ด่วนที่สุด ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษา ฯ
ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาการ “มหกรรมคุณ ธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน”
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเเละเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๙๙ การจัดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๗๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเเละขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๙ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย ด้วยจิตสำนึก # ๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๖ ประชาสัมพันธ์โครงการคนไทยไร้ E-Waste
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๖๕ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออก ปพ.๒
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๔ ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไวรัส RSV
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๓ การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต เเละการเเสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปส๐๒๐๗/๐๓๒ / ด่วนที่สุด ข้อมูลเว็บไซต์เเละFacebook ของโรงเรียนสังกัดเขต ๗
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๔๒ / ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๕ / ด่วนที่สุด การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานเเละข้อมูลรายบุคคลประจำเดือน
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๓๔ สำรวจข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๔ ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA (๕ ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๑๙๔ อนุทินการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แก้ไขตามมติกระทรวงศึกษาธิการ)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปส๐๒๐๗/๒๑๒ ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเป็นกรรมการประสานงาน
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ - รายละเอียดเเข่งขันทักษะวิชาการ เขต ๗ (ระดับเขต)