คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ
" มีวินัย ใผ่สุจริต มีความคิด จิตอาษา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม "
 

๒ ม.ค. ๒๕๖๒ : ประกาศสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ เรื่อง ผลการตัดสินการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๖๒ " NEW
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ :ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ lสยามบรมราชกุมารี" NEW
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ : กิจกรรมขึ้นป้าย Countdown O-NEt เเละ B-NET ประจำปี ๒๕๖๑ NEW
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ : เเจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ เเละอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว NEW
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ : ขอความร่วมมือดำเนินการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ NEW
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ : ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ ๖
๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ : เเนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ : การคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนตัวอย่าง ดีเด่น เเละครูดีศรีปริยัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เเละสำรวจข้อมูลผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์ ฯ
๗ พ.ย. ๒๕๖๑ : ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 
 
ภาพกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม กลุ่ม ๗

การเเข่งขันทักษะวิชาการ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหว่างวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (O-NET) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระเเก้ววิทยา อ.เมือง จ.หนองบัสลำภู

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการอยรมเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม วัดศรีวิชัยวนามราม จังหวัดเลย

การเเข่งขันกีฬาเบญจภาคีปริยัติสัมพันธ์ (กลุ่มเบญจภาคี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 7, 8 , 9 , 10 , 11 ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เเละ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมนำผลการทดสอบระดับชาติ B- NET,O-NET สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗ เเละกลุ่มที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเเกรนด์บอลล์รูม โรงเเรมประตูน้ำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหาร
ศูนย์สอบ B-NET ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมเดอะรอยัล เกมส์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔
ปีงบประมาณ 61 วันอังคารที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์กลาง อ.มัญจา จ.ขอนแก่น

โครงการอบรม "ทบทวนเเละปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา" กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 7 วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 


พระครูสิริธรรมนิเทศน์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เเผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗
 
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒
กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๓
ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม ๗
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ ๒
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ ๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 โหลดโปรแกรม e-Citizen           update 16 พฤษภาคม 2561     
โหลดโปรแกรม WAC 10
โหลดโปรแกรม EIS 2012
คู่มือโปรแกรม GPA
โปรแกรม GPA 55
โปรแกรม GPA 57

การแก้ไข 6 เทอม เป็น 5 เทอม

 โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
>>>คู่มือใช้งานโปรแกรม E-Citizen (ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล) >>>
คู่มือกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียน GCODE
ข้อมููลเลขประจำตัวประชาชนไม่มี/ซ้ำซ้อน

ตรวจสอบข้อมูล e-Citizen

 แบบขอทำบัตรประจำตัวครู
 แบบฟอร์มแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง (ประจำ)
 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อนุกรรมการกองทุนฯ กลุ่ม 7
ปส.064 สมัครสมาชิกและการเก็บเงิน
ใบสมคัรสมาชิกกองทุนสวีสดิการฯ ปส.
 

ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือการใช้งาน 
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th