สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหารกลุ่ม 7
สถิติข้อมูล
ทำเนียบผู้บริหารภายในกลุ่ม7
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือการใช้งาน
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
กรมการศาสนา
แม่กองธรรมสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยมกุฎ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
ข้อสอบธรรมะออนไลน์
ธรรมะไทย
ห้องสมุดดิจิตอล
แบบฟร์อมทุนเฉลิมราชกุมารี
แบบฟร์อมสัญญาจ้าง
ตารางสอบ...
โครงสร้างหลักสูตรฉบับแก้ไขฯ
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม 7/57
อนุทินการศึกษากลุ่ม7:1/58
ตารางสอบปลายภาค 1/57
รหัส O-NET กลุ่ม 7
รหัสสถานศึกษา School ID
คู่มือติดตั้งโปรแกรม GPA50
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
 แบบ ปส.1
 แบบ ปส.2
 แบบ ปส.3
 แบบ ปส.4
 แบบ ปส.5
 แบบ ปส.6
 แบบ ปส.7
 แบบ ปส.8
 แบบ ปส.9
 แบบ ปส.10
 แบบ ปส.11
 แบบ ปส.12
 แบบ ปส.13
 แบบ ปส.14
 แบบ ปส.15
 แบบ ปส.16
 แบบ ปส.17
 แบบ ปส.18
ข้อมูลโรงเรียน,ผู้บริหารกลุ่ม7
แบบขอรับเงินทุนเฉลิมฯ
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรแกนกลางฯใหม่ 51
DownloadGPA55 V.ใหม่
แบบขอใช้พื้นที่เว็บไซต์
Download PK
โปรแกรม e-Citizen56
โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
จากกรมการปกครอง
แผนปฏิบัติการ จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ปี 2551
รายการข้อมูลรายบุคคล ปี 51
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3
ปฏิทินสอบ GAT/PAT
เชิญประชุมเตรียมสอบโอเน็ต
คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบโอเน็ต
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแล นร.
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมิน รอบ2
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิกชินนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมอีสาน
พจนานุกรมออนไลน์
เว็บแปลอังกฤษ - ไทย
 
 

ข่าวแจ้งเพื่อทราบด่วนที่สุด... โรงเรียนในกลุ่มที่ 7 ที่ยังไม่ได้สั่งซื้อหนังสือ ให้รีบดำเนินการสั่งทางอีเมล์กลุ่ม 7 ที่ debseven@hotmail.co.th แบบฟอร์มการซื้อส่งทางเมล์ถึงทุกโรงเรียนแล้ว...

 

  
 
    22 พ.ค.58 : ที่ ปส.116การการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน /รายละเอียด  
    22 พ.ค.58 : ที่ปส.117การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด/รายละเอียด  
    8 ม.ย. 58 : ที่ ปส.085 แจ้งอนุทินภาคเรียนที่ 1/58 หนังสื่อ/อนุทิน  
    7 ม.ย. 58 : ที่ ปส.084 การคัดเลือกคุรุสดุดี รายละเอียด 
    23 มี.ค. 58 : ที่ ปส.083 เชิญร่วมต้อนรับการตรวจราชการฯ ปส081/ขก321 
    25 ก.พ. 58 : ที่ ปส.073 ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน 
    17 ก.พ. 58 : ที่ ปส.060 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนซอมแซม/ แบบฟอร์ม 
    11 ก.พ. 58 : ที่ ปส.056 คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559/ แบบฟอร์ม 
    5 ก.พ. 58 : ที่ ปส.043 ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 
    4 ก.พ. 58 : ที่ ปส.042 การจัดสอบวัดผลภาคเรียนที่ 2 /ตารางสอบปลายภาค 
    4 ก.พ. 58 : ข้อมูลประกอบการอบรม "ครูมืออาชีพ" 2-3 ก.พ.58
    12 ม.ค. 58 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ปี 58
    12 ม.ค. 58 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีศรีปริยัติฯ ปี 58
    29 ธ.ค. 57 : ที่ ปส.323 การออกข้อสอบ B-NET ปี57/เกณฑ์ส่งครู
    12 ธ.ค. 57 : เอกสารประกอบการอบรม O-NET,B-NET(รร.ประตู้น้ำ)
    9 ธ.ค. 57 : ส่งด่วนสำรวจครูสอนบาลี/หนังสือกองฯ คุณสมบัติ
    8 ธ.ค. 57 : ที่ ปส/295 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสำรวจใบประกอบวิชาชีพฯ
    2 ธ.ค. 57 : ตัวอย่างกระดาษคำตอบแบบระบาย
   14 พ.ย.57 : แบบฟอร์ม จ.1ร.1 ครั้งที่ 2/2557
    10 พ.ย.57 : ที่ปส.270 การส่งรายชื่อนักเรียนสอบ B-NET ปีการศึกษา57
    24 ก.ย.57 : ที่ ปส/240 การส่ง GPA 5 ภาคเรียน/หนังสือ/โปรแกรมฯ
    21 ก.ย.57 : ที่ ปส/239 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ/ไฟส์แนบ
    21 ก.ย.57 : ที่ ปส/238 การการแต่งตั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ/ไฟส์แนบ
    11 ส.ค.57 : ที่ ปส/234 /แจ้งอนุทินการศึกษา 2/57
    15 ก.ค.57 : ที่ ปส/209 ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 57
    16 มิ.ย.57 : การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    6 พ.ค. 57  : ที่ ปส/131 เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ ฺB-NET, GAT/PAT ปีการศึกษา 58 คลิกที่นี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ O-NET, GAT/PAT คลิกที่นี้

 
 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิธีมอบเครื่องปริ๊น ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ณ
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย

การประชุมชมรมนักวิชาการศาสนศึกษา ครั้งที่ 3 ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม เพื่อสรุปงานภายในแต่ละกลุ่ม และติดตามความก้าวหน้าเรื่องกองทุนสวัสดิการฯ

ประธานชมรมนักวิชาการ พร้อมตัวแทนคณะครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามอบดอกไม้ และภาพถ่ายให้กำลังใจ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการอบรมแผนพัฒนาฯ ให้กับโรงเรียน
ในกลุ่ม ที่โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล ขอนแก่น

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง วันที่ 22-25 ต.ค.56 ขอนแก่น-เชียงใหม่-เชียงราย-พม่า

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7,8,และ 10 สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

นักวิชาการกลุ่มโรงเรียน ปส.7 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดทำคู่มือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วันที่ 1 ต.ค. 56 ณ ศูนย์ศิลป์ฯ จ.อุบลราชธานี

 

กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒

ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส ๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ
สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2
ไม่มีรายการ
>
>
>
>
>
>
>
>
>

 
 
     
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th