สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหารกลุ่ม 7
สถิติข้อมูล
ทำเนียบผู้บริหารภายในกลุ่ม7
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือการใช้งาน
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
กรมการศาสนา
แม่กองธรรมสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยมกุฎ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
ข้อสอบธรรมะออนไลน์
ธรรมะไทย
ห้องสมุดดิจิตอล
แบบฟร์อมทุนเฉลิมราชกุมารี
แบบฟร์อมสัญญาจ้าง
ตารางสอบ...
โครงสร้างหลักสูตรฉบับแก้ไขฯ
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม 7/57
อนุทินการศึกษากลุ่ม7:2/57
ตารางสอบปลายภาค 1/57
รหัส O-NET กลุ่ม 7
รหัสสถานศึกษา School ID
คู่มือติดตั้งโปรแกรม GPA50
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
 แบบ ปส.1
 แบบ ปส.2
 แบบ ปส.3
 แบบ ปส.4
 แบบ ปส.5
 แบบ ปส.6
 แบบ ปส.7
 แบบ ปส.8
 แบบ ปส.9
 แบบ ปส.10
 แบบ ปส.11
 แบบ ปส.12
 แบบ ปส.13
 แบบ ปส.14
 แบบ ปส.15
 แบบ ปส.16
 แบบ ปส.17
 แบบ ปส.18
ข้อมูลโรงเรียน,ผู้บริหารกลุ่ม7
แบบขอรับเงินทุนเฉลิมฯ
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรแกนกลางฯใหม่ 51
DownloadGPA55 V.ใหม่
แบบขอใช้พื้นที่เว็บไซต์
Download PK
โปรแกรม e-Citizen56
โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
จากกรมการปกครอง
แผนปฏิบัติการ จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ปี 2551
รายการข้อมูลรายบุคคล ปี 51
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3
ปฏิทินสอบ GAT/PAT
เชิญประชุมเตรียมสอบโอเน็ต
คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบโอเน็ต
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแล นร.
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมิน รอบ2
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิกชินนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมอีสาน
พจนานุกรมออนไลน์
เว็บแปลอังกฤษ - ไทย
 
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ... ประกาศเมื่อวันที่ 10 ให้โรงเรียนภายในกลุ่ม 7 กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ส่งเข้าระบบ B-NET ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 25 พ.ย. 2557 "ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำส่งเข้าระบบ"
 

  
    20 พ.ย.57 :แนวข้อสอบแข่งขันทักษะระดับกลุ่ม ปี 57
    14 พ.ย.57 : แบบฟอร์ม จ.1ร.1 ครั้งที่ 2/2557
    11 พ.ย.57 : ที่ปส.278 ขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม"ปริยัติธรรมสัมพันธ์"
    10 พ.ย.57 : ที่ปส.270 การส่งรายชื่อนักเรียนสอบ B-NET ปีการศึกษา57
    6 พ.ย.57 : เชิญส่งครูภาษาอังกฤษเข้าอบรม/รายละเอียด
    28 ต.ค.57 : แบบสั่งจองไดอารี่ ปี 58 
    9 ต.ค.57 : ที่ ปส /243 เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/58     
    7 ต.ค.57 : ที่ ปส /241 ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/57    
    7 ต.ค.57 : เปิดรับสมัครครูสอนบาลี ร.ร.วัดกู่สันหนองพิทยา จ.เชียงใหม่
    24 ก.ย.57 : ที่ ปส/240 การส่ง GPA 5 ภาคเรียน/หนังสือ/โปรแกรมฯ
    21 ก.ย.57 : ที่ ปส/239 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ/ไฟส์แนบ
    21 ก.ย.57 : ที่ ปส/238 การการแต่งตั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรฯ/ไฟส์แนบ
    11 ส.ค.57 : ที่ ปส/234 /แจ้งอนุทินการศึกษาี่ 2/57
    15 ก.ค.57 : ที่ ปส/209 ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปี 57
    16 มิ.ย.57 : การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    6 พ.ค. 57  : ที่ ปส/131 เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3
   

 
 
 
 
 

เข้าระบบ ฺB-NET, GAT/PAT ปีการศึกษา 58 คลิกที่นี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ O-NET, GAT/PAT คลิกที่นี้

 
 

การประชุมชมรมนักวิชาการศาสนศึกษา ครั้งที่ 3 ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม เพื่อสรุปงานภายในแต่ละกลุ่ม และติดตามความก้าวหน้าเรื่องกองทุนสวัสดิการฯ

ประธานชมรมนักวิชาการ พร้อมตัวแทนคณะครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามอบดอกไม้ และภาพถ่ายให้กำลังใจ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการอบรมแผนพัฒนาฯ ให้กับโรงเรียน
ในกลุ่ม ที่โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล ขอนแก่น

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง วันที่ 22-25 ต.ค.56 ขอนแก่น-เชียงใหม่-เชียงราย-พม่า

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7,8,และ 10 สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

นักวิชาการกลุ่มโรงเรียน ปส.7 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดทำคู่มือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วันที่ 1 ต.ค. 56 ณ ศูนย์ศิลป์ฯ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มโรงเรียน ปส.7 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.ขอนแก่น ประชุมระดับจังหวัด

กลุ่มโรงเรียน ปส.7 ร่วมแสดงความเสียใจ และอาลัย ในงานฌาปนกิจศพ อ.สมศักดิ์ บุญยเพ็ญ นักวิชาการกลุ่มที่ 10 ณ บ้านหนองกุง อ.วาปีประทุม จ.มหาสารคาม

กลุ่มโรงเรียน ปส.ภาคอีสาน (ปัญจภาคี) จัดประชุมประจำเดือน ในวันที่ 15 ส.ค.2556
ณ โรงแรมเกษมการ์เด้นท์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
อ่านรายละเอียด
admin เมื่อ:2013/11/07:14:08:30
แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวครูบุคลากร ผู้บริหาร พร้อมตัวอย่างบัตร
:ดูรายละเอียด
นว.7 เมื่อ:2007/11/01:15:00:13
กำหนดการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัฒกรรม
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี:: ::ดูรายละเอียด
admin เมื่อ:2007/09/22:10:40:16
ขอเชิญเข้าอบรมนวัฒกรรม/แบบฟอร์ม ::ดูรายละเอียด
นว.7 เมื่อ:2007/09/21:14:21:35
สำนักงาน พศ.กำหนดระหัสสถานศึกษาใหม่ และให้ใช้ใน
การสมัครสอบ o-net A-net gpa nt ปี 50 เป็นต้นไป ::
คลิกดูรายละเอียด
นว.7 เมื่อ:2007/09/21:14:20:47
 
 
 
เรื่อง:
สำรวจข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ อ่านรายละเอียด
ไฟล์:
โดย:
admin เมื่อ:2013/11/07:14:10:01
เรื่อง:
ที่ พศ0002/8442...เรื่อง : การสำรวจข้อมูลครูประจำ
นมัสการ : ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ::อ่านรายละเอียด::
ไฟล์:
แบบฟร์อมสำรวจครู.xls
โดย:
นว.7 เมื่อ:2007/11/19:13:49:44
เรื่อง:
ที่ ปส0207/129 เรื่อง : ร่วมเป็นเกียรติแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
เรียน : ผู้จัดการโรงเรียนในกลุ่ม 7 ทุกโรง
ไฟล์:
ปส 129 ร่วมเป็นเกรียติพิธีแข่งขัน ผู้จัดการฯ.doc
โดย:
นว.7 เมื่อ:2007/11/15:14:24:25
เรื่อง:
ที่ ปส0207/119 เรื่อง : ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม 7 ทุกโรง
ไฟล์:
ปส 119 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการฯ.doc
โดย:
นว.7 เมื่อ:2007/11/15:14:10:23
เรื่อง:
ที่ ปส0207/118 เรื่อง : ประชุมพิจารณาและ
สนับสนุนร่าง พรบ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญ
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่ม 7 ทุกโรง
ไฟล์:
ปส 118.doc
โดย:
นว.7 เมื่อ:2007/11/05:14:19:01
 
 

กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒

ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส ๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ
สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2
ร.ร.ที่ยังไม่ส่งรายชื่อ B-NET 57
>ร.ร.วัดประชาพัฒนาราม
NO
>ร.ร.วัดจันทรประสิทธิ์
NO
>ร.ร.ประภัสสรวิทยา
NO
>ร.ร.วัดธาตุกุดกว้าง
NO
>ร.ร.วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา
NO
>ร.ร.วัดศรีบุญเรืองวิทยา
NO
>ร.ร.วัดศิริบุญธรรมวิทยา
NO
>ร.ร.ดอนธาตุนรงค์วิทยา
NO
>
หมดเขตส่ง 25 พ.ย. 57

 
     
 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th