หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหาร   บุคลากร   ติดต่อเรา

พระครูสิริธรรมนิเทศก์
รักษาการประธานเขตการศึกษา
พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา
เขต ๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขต ๗
วันที่ เลขที่หนังสือ / ชั้นความเร็ว เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ปส. ๐๒๐๗/ว๕๘ ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕   อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕   เอกสารซักซ้อมการจัดทำ ปพ.๒ และปพ.๓
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ปส. ๐๒๐๗/ว๔๘ ด่วนที่สุด การประชุมทางไกล (online) ผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕
๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ปส. ๐๒๐๗/๓๙ ด่วนที่สุด

การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๓ (ปพ.๑)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทำงวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข่าวใหม่)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด รายละเอียดกิจกรรม/เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ข่าวใหม่)

อ่านข่าวสารประชาสัมพันธ์เขต ๗ ทั้งหมด >>
           
ภารกิจสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
หัวข้อ >>พิธีปิดม่านบรรจุศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล อดีตรักษาการประธานเขตฯ ๗
วันที่ >> ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> ณ ศาลาหลวงปู่พระราชสารธรรมมุนี วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
หัวข้อ >>การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารเขตและโรงเรียน เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ >>ผู้บริหารเขตและโรงเรียน ของเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตรักษาการประธานเขต ๗
วันที่ >> ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ >> โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒๕๖๔
วันที่ >> ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> เมาน์เทนพาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวข้อ >>การประชุมเบญจภาคี Plus สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
วันที่ >> ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมวรัญญารีสอร์ท ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หัวข้อ >> โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันที่ >> ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สถานที่ >> โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเขต ๗ ทั้งหมด >>
 
วารสารข่าว เขต ๗
 
   
         
   
ดูวารสารข่าว เขต ๗ ทั้งหมด >>        
ดาวโหลดโปรแกรม WAC10Professional

ดูผลการเเข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ ๑๖ กดที่นี้

 
กลุ่มงานภายใน
Data Online
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์