หน้าหลัก   ประวัติเขต ๗   ผู้บริหาร   บุคลากร   ติดต่อเรา
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค CoVid - 19 จากกรมอนามัย
จังหวัดหนองบัวลำภ
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ผู้อำนวยการ ใบประกาศ
1 7039010701 พิศาลรัญญาวาส มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาภาสกร อาภรโน 093-4949507
2 7039010703 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปริยัติบรรณกิจ 088-7361992
3 7039010704 วัดศรีสระแก้ววิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปริยัติโชติการ 096-8129908
4 7039020705 วัดศิริบุญธรรมวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูศรีปัญญาวิสิฐ 086-2252720
5 7039030706 ดอนธาตุนรงค์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูศรีปริยัติวรากร 065-1088088
6 7039050702 สุวรรณารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น เจ้าอธิการอภิชาติ อภินนฺโท 085-4651176
จังหวัดเลย
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ผู้อำนวยการ ใบประกาศ
1 7042010701 พระปริยัติธรรม ศรีจันทร์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระภัทรธรรมสุธี 095-6567174
2 7042010705 วัดศรีวิชัยวนาราม มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปริยัตยาทร 081-1175707
3 7042010710 วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปลัดยง นิติสาโร 083-3630128
4 7042030708 วัดสันติวนารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูสุวรรณศิลารักษ์ 088-3354638
5 7042050713 ปริยัติสามัญวัดโพนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระสิริรัตนเมธี,ดร. 089-8436036
6 7042070709 วัดศรีภูเรือ มัธยมศึกษาตอนต้น พระสุวิธานปริยัติคุณ 080-7550597
7 7042080712 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปริยัติเจติยคุณ 087-9373306
8 7042090702 โกวิทวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาอดุลย์ สีลธโร 083-3519928
9 7042090703 วัดวังสพุงพัฒนาราม เเผนกสามัญศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระปลัดวิลัย สุภาจาโร 091-3704528
10 7042090704 ธรรมนิเทศก์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูสุมนธรรมนาถ 084-7965379
11 7042090706 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาสนาม ปภาโส 086-2374623
12 7042100707 วัดศรีภูกระดึง มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาศรัญญู มหาวีโร 061-6653128
13 7042090714 วัดศรีบุญเรืองวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปริยัติกิจวรรัตน์ 062-1067924
14 7042100715 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาธวัชชัย วุทฺฒิชโย 081-7683664
15 7042140716 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูโอภาสธรรมภาณ 085-4571712
จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์ผู้อำนวยการ ใบประกาศ
1 7040010704 ประภัสสรวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปริยัติจันทสาร 094-2988468

2

7040010705 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูประยุตจักรธรรม 081-7683313
3 7040010707 จันทวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระอนุสรณ์ วชิสวํโส 082-8624580
4 7040010711 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร. 095-6567174
5 7040010715 วัดหนองเเวงวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูสุธีกิตติวรญาณ 095-6567174
6 7040010720

ตราชูพิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูอดุลสีลาภรณ์ 095-6567174
7 7040010721 วัดตาลเรียงวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาบุญส่ง โกสโล 095-6567174
8 7040010727 วัดธาตุกุดกว้าง มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาอนันต์ ติสฺสฺเทโว 095-6567174
9 7040020714 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาสุเทพ ปิยธมฺโม,ดร. 095-6567174
10 7040040712 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูวรจิตตาภิรม 095-6567174
11 7040040723 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร 095-6567174
12 7040040728 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห 095-6567174
13 7040050701 สารคุณวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูประดิษฐ์บุญธรรม 095-6567174
14 7040050716 วัดเเจ้งสว่างนอก มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี,ดร. 095-6567174
16 7040070703 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระณัฐวุฒิ สุชาโต 095-6567174
17 7040070706 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปราโมทย์สิริสาร 095-6567174
18 7040070709 วัดท่าน้ำพอง มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูปริยัติสารการ,ดร. 095-6567174
19 7040090719 วัดประชาพัฒนาราม มัธยมศึกษาตอนต้น พระมหาจรินทร์ จนฺทธมฺโม 095-6567174
20 7040100718 วัดจันทรประสิทธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระมหาไพฑูรย์ สุทฺธวิธุโร 095-65671742
21 7040120725 นพคุณวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูอโศกสุธรรมวงศ์ 095-6567174
22 7040160708 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูสารพัฒนาทร 095-6567174
23 7040170713 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์กลาง มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย พระครูอนุกูลสารธรรม 095-6567174
24 7040200722 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น พระครูปัญญาวรดิตถ์ 095-6567174