นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักเขตการศึกษาฯ เขต ๗

นายคม พวงยะ,ดร.
หัวหน้านักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗

นายสมาน เเว่นเเก้ว
นักวิชาการศาสนศึกษา

นางสุปราณี โพธิ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายวิรุณฬ์ ผ่านวงษ์
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายวุฒิชัย พาแก่ดำ
นักวิชาการศาสนศึกษา


นางสาวกมลทิพย์ สุพร
นักวิชาการศาสนศึกษา

นายสุวัฒน์ วิกาสาโร
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา