สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหารกลุ่ม 7
สถิติข้อมูล
ทำเนียบผู้บริหารภายในกลุ่ม7
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือการใช้งาน
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองพุทธศาสนศึกษา
กรมการศาสนา
แม่กองธรรมสนามหลวง
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ
มหาวิทยาลัยมกุฎ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
ข้อสอบธรรมะออนไลน์
ธรรมะไทย
ห้องสมุดดิจิตอล
แบบฟร์อมทุนเฉลิมราชกุมารี
แบบฟร์อมสัญญาจ้าง
ตารางสอบ...
โครงสร้างหลักสูตรฉบับแก้ไขฯ
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่ม 7/57
อนุทินการศึกษากลุ่ม7:1/58
ตารางสอบปลายภาค 1/57
รหัส O-NET กลุ่ม 7
รหัสสถานศึกษา School ID
คู่มือติดตั้งโปรแกรม GPA50
ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
 แบบ ปส.1
 แบบ ปส.2
 แบบ ปส.3
 แบบ ปส.4
 แบบ ปส.5
 แบบ ปส.6
 แบบ ปส.7
 แบบ ปส.8
 แบบ ปส.9
 แบบ ปส.10
 แบบ ปส.11
 แบบ ปส.12
 แบบ ปส.13
 แบบ ปส.14
 แบบ ปส.15
 แบบ ปส.16
 แบบ ปส.17
 แบบ ปส.18
ข้อมูลโรงเรียน,ผู้บริหารกลุ่ม7
แบบขอรับเงินทุนเฉลิมฯ
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพครู
หลักสูตรแกนกลางฯใหม่ 51
DownloadGPA55 V.ใหม่
แบบขอใช้พื้นที่เว็บไซต์
Download PK
โปรแกรม e-Citizen58
โปรแกรม EIS V.55
รหัส จังหวัด อำเภอ ตำบล
จากกรมการปกครอง
แผนปฏิบัติการ จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ปี 2551
รายการข้อมูลรายบุคคล ปี 51
หลักเกณฑ์ของรหัสสถานศึกษาฯ
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3
ปฏิทินสอบ GAT/PAT
เชิญประชุมเตรียมสอบโอเน็ต
คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบโอเน็ต
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแล นร.
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมิน รอบ2
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลภาครัฐ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดิกชินนารี่ออนไลน์
พจนานุกรมอีสาน
พจนานุกรมออนไลน์
เว็บแปลอังกฤษ - ไทย
 
 

ข่าวแจ้งเพื่อทราบด่วนที่สุด... ขอความร่วมมือโรงเรียนในกลุ่ม ปส.7 กรอกข้อมูลบุคลากร เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หนังสือและแบบฟอร์มส่งทางเมล์ และอยู่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

 

    2 ก.ค.58  : ปส.147 ประชาสัมพันธ์โครงการ สมศ  
    1 ก.ค.58  : ปส.146 ส่งข้อมูลคำขอมีบัตรครูสอนบาลี /รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ
    23 มิ.ย.58 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน/ขอนแก่น/ เลย /หนองบัวฯ
    17 มิ.ย.58 : ปส/132 แบบฟอร์มสำรวจบุคลากทำห้องเรียนอัจฉริยะ/แบบฟอร์ม
    28 พ.ค.58 : แบบฟอร์มสำรวจ ป.บัณฑิต
    28 พ.ค.58 : ที่ปส.121 อบรมครูสอนบาลี /รายละเอียด/ แบบตอบรับ
    22 พ.ค.58 : ที่ ปส.116การการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน /รายละเอียด 
    22 พ.ค.58 : ที่ปส.117การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด/รายละเอียด 
    8 ม.ย. 58 : ที่ ปส.085 แจ้งอนุทินภาคเรียนที่ 1/58 หนังสื่อ/อนุทิน  
    7 ม.ย. 58 : ที่ ปส.084 การคัดเลือกคุรุสดุดี รายละเอียด 
    23 มี.ค. 58 : ที่ ปส.083 เชิญร่วมต้อนรับการตรวจราชการฯ ปส081/ขก321 
    25 ก.พ. 58 : ที่ ปส.073 ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน 
    17 ก.พ. 58 : ที่ ปส.060 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนซอมแซม/ แบบฟอร์ม 
    11 ก.พ. 58 : ที่ ปส.056 คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559/ แบบฟอร์ม 
    5 ก.พ. 58 : ที่ ปส.043 ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 
    4 ก.พ. 58 : ที่ ปส.042 การจัดสอบวัดผลภาคเรียนที่ 2 /ตารางสอบปลายภาค 
    4 ก.พ. 58 : ข้อมูลประกอบการอบรม "ครูมืออาชีพ" 2-3 ก.พ.58
    12 ม.ค. 58 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ปี 58
    12 ม.ค. 58 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีศรีปริยัติฯ ปี 58
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ ฺB-NET, GAT/PAT ปีการศึกษา 58 คลิกที่นี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ O-NET, GAT/PAT คลิกที่นี้

 
 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 และพิธีมอบเครื่องปริ๊น ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ณ
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย

การประชุมชมรมนักวิชาการศาสนศึกษา ครั้งที่ 3 ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม เพื่อสรุปงานภายในแต่ละกลุ่ม และติดตามความก้าวหน้าเรื่องกองทุนสวัสดิการฯ

ประธานชมรมนักวิชาการ พร้อมตัวแทนคณะครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามอบดอกไม้ และภาพถ่ายให้กำลังใจ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการอบรมแผนพัฒนาฯ ให้กับโรงเรียน
ในกลุ่ม ที่โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล ขอนแก่น

สำนักงานกลุ่มโรงเรียน ปส.7 จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ผู้บริหาร ครู บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่าง วันที่ 22-25 ต.ค.56 ขอนแก่น-เชียงใหม่-เชียงราย-พม่า

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7,8,และ 10 สู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

นักวิชาการกลุ่มโรงเรียน ปส.7 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ การจัดทำคู่มือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วันที่ 1 ต.ค. 56 ณ ศูนย์ศิลป์ฯ จ.อุบลราชธานี

 

กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรม กลุ่มที่ ๑๒

ระเบียบกองทุนครู กลุ่ม 7
ปค.ปส.๐๐๑ เรื่องสมัคร ชพค.
ประกาศ ชพค.พิเศษ ๕๐
ประกาศ ชพส.พิเศษ ๕๐
แบบฟอร์ม สมัคร ชพค.
เรื่องการสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ใบสมัครสมาชิกองค์กรครูฯ
ระเบียบการสมัคร ช.พ.ค.
ที่อค.ปส.๐๐๒ เชิญประชุมครู
ที่อค.ปส.๐๐๓ เชิญประชุมครู
รับรองรายงานประชุม อค.ปส ๑
ที่ อค.ปส๐๐๕ สรรหาครูดีศรีฯ
แบบกรอกประวัติครูดีศรีปริยัติฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณาครูดีศรีฯ
สำนักงาน สมศ.
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวอย่างธรรมนูญโรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียน ปสว.
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนปริยัติฯ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ปริยัติฯรอบ๒
รายการเอกสารเตรียมประเมิน ๒
รายงานผลระบบดูแลนักเรียนฯ
แนวการดำเนินงานระบบดูแลนร.
ข้อมูลเตรียมประเมินรอบ 2
รร.ปริยัติฯที่ไม่ผ่านประเมินรอบ2
ไม่มีรายการ
>
>
>
>
>
>
>
>
>

 
 
     
 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
ที่ตั้ง 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043-228588 โทรสาร 043-225470
ผู้ดูแลระบบ debseven@hotmail.co.th